Warunki użytkowania (TCU)

Informacje o właścicielu:
Majestatyczne Deski
W. Jagiełły 3, 98-200 Sieradz, Polska
NIP: 8272310598
E-mail: shop@majesticboards.com

1. Postanowienia ogólne

1.1 Niniejsze Warunki użytkowania („TCU”) regulują korzystanie ze sklepu internetowego Majestic Boards dostępnego pod adresem majesticboards.com („Sklep”).

1.2 Sklep prowadzony jest przez Majestic Boards, W. Jagiełły 3, 98-200 Sieradz.

1.3 Korzystając ze Sklepu, wyrażasz zgodę na przestrzeganie niniejszego Regulaminu. Jeżeli nie zgadzasz się z jakąkolwiek częścią niniejszych OWU, prosimy o niekorzystanie ze Sklepu.

2. Słowniczek definicji

2.1 „Adres Poczty Elektronicznej” oznacza oznaczenie Systemu teleinformatycznego umożliwiające komunikację drogą elektroniczną.

2.2 „Dane Osobowe” oznaczają wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej przetwarzane przez Usługodawcę w celu świadczenia Usług określonych w niniejszym Regulaminie, zawarcia i wykonania umowy sprzedaży oraz w celach statystycznych.

2.3 „Formularz Rejestracji” oznacza formularz wypełniany przez Rejestrującego w celu założenia Konta Klienta.

2.4 „Klient” oznacza każdą osobę fizyczną lub podmiot korzystający ze Sklepu Internetowego.

2.5 „Konsument” oznacza osobę fizyczną nabywającą Towar w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą.

2.6 „Konto Klienta” oznacza przypisany Klientowi login (adres e-mail) oraz wybrane przez Klienta hasło, które umożliwia Klientowi składanie zamówień, przeglądanie historii zamówień, zapisanie się do Newslettera oraz zmianę podanych danych.

2.7 „Login” oznacza adres e-mail podany przez Klienta podczas zakładania konta, umożliwiający późniejszą identyfikację podczas korzystania ze Sklepu internetowego.

2.8 „Newsletter” oznacza usługę świadczoną przez Majestic Boards, polegającą na cyklicznym przesyłaniu informacji, w tym handlowych, na wskazany przez Klienta adres e-mail lub numer telefonu.

2.9 „Regulamin” oznacza niniejszy Regulamin sklepu internetowego.

2.10 „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych.

2.11 „Sklep” lub „Sklep internetowy” oznacza internetową platformę sprzedaży Towarów na zasadach niniejszego Regulaminu, działającą pod adresem majesticboards.com.

2.12 „Sprzedawca” oznacza Majestic Boards, W. Jagiełły 3, 98-200 Sieradz, Polska.

2.13 „System teleinformatyczny” oznacza zespół współpracujących urządzeń informatycznych i oprogramowania zapewniających przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych.

2.14 „Środki komunikacji elektronicznej” oznaczają rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych.

2.15 „Towary” oznacza produkty, które można nabyć za pośrednictwem Sklepu.

2.16 „Towary Spersonalizowane” oznacza Towary dostępne w Sklepie z możliwością indywidualnego nadruku na zamówienie Klienta.

2.17 „Umowa” oznacza umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną pomiędzy Usługodawcą a Klientem.

2.18 „Umowa Sprzedaży” oznacza umowę sprzedaży w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawieraną pomiędzy Sprzedawcą a Klientem.

2.19 „Usługi” oznacza usługi świadczone przez Usługodawcę na rzecz Klienta za pośrednictwem Sklepu.

2.20 „Usługodawca” oznacza Majestic Boards, W. Jagiełły 3, 98-200 Sieradz, Polska.

2.21 „UŚUDE” oznacza „ustawę o świadczeniu usług drogą elektroniczną”. Nawiązuje do ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2.22 „Zamówienie” oznacza Usługę umożliwiającą Klientowi złożenie zamówienia na zakup Towaru za pośrednictwem sklepu internetowego.

3. Usługi świadczone drogą elektroniczną

3.1 Usługodawca świadczy za pośrednictwem Sklepu następujące Usługi drogą elektroniczną:

  • Konto klienta
  • Zamówienie
  • Kosz
  • Biuletyn

3.2 Korzystanie z Usług Sklepu jest bezpłatne.

3.3 W celu założenia Konta Klienta w Sklepie (rejestracja) Klient musi podać Dane Osobowe oznaczone jako obowiązkowe, wybrać hasło, zaakceptować Regulamin i kliknąć przycisk „Zarejestruj się”. Loginem Klienta jest Adres Poczty Elektronicznej podany podczas Rejestracji.

3.4 Logowanie do Konta Klienta w Sklepie odbywa się z wykorzystaniem Adresu Poczty Elektronicznej podanego podczas rejestracji oraz unikalnego hasła.

3.5 Umowa zostaje zawarta z chwilą otrzymania przez Klienta potwierdzenia prawidłowej rejestracji w Sklepie, przesłanego przez Usługodawcę na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej.

3.6 Klient może w każdej chwili usunąć swoje Konto Klienta wysyłając wiadomość e-mail z prośbą o jego usunięcie na adres: shop@majesticboards. Z chwilą usunięcia Umowa o świadczenie usługi Konta Klienta ulega rozwiązaniu.

3.7 Usługodawca może rozwiązać umowę o świadczenie usługi Konta Klienta z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia, z przyczyn wskazanych. Wypowiedzenie zostanie przesłane na adres e-mail podany podczas rejestracji.

3.8 W celu złożenia Zamówienia niezbędne jest podanie Danych Osobowych oznaczonych jako obowiązkowe, takich jak dane adresowe, dane do faktury, sposób płatności.

3.9 Usługa Zamówienia jest usługą jednorazową, rozpoczynającą się w momencie kliknięcia przycisku „kontynuuj bez rejestracji” i kończącą się w momencie skompletowania Zamówienia lub zaprzestania realizacji Zamówienia przez Klienta.

3.10 Usługodawca świadczy Usługę Koszyka ułatwiającą złożenie zamówienia na Towary. Dodanie Towarów do Koszyka nie oznacza ich rezerwacji, jednakże Koszyk zapamiętuje wybrane Towary nawet po zakończeniu sesji lub wylogowaniu Klienta.

4. Złożenie Zamówienia i zawarcie Umowy Sprzedaży

4.1 Sklep prowadzi sprzedaż Towarów za pośrednictwem sieci Internet.

4.2 Informacje o Towarze zawarte na stronach internetowych Sklepu, takie jak cena, opis i parametry techniczne, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy.

4.3 Zamówienia można składać drogą elektroniczną za pośrednictwem strony internetowej Sklepu 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

4.4 W celu złożenia zamówienia Klient musi wybrać żądany Towar, podać niezbędne informacje, wybrać sposób płatności i dostawy oraz wyrazić zgodę na Regulamin.

4.5 Złożenie Zamówienia skutkuje złożeniem oferty zawarcia Umowy Sprzedaży. Sprzedawca potwierdza otrzymanie oferty poprzez przesłanie na adres poczty elektronicznej Klienta wiadomości „Nowe zamówienie”.

4.6 Zawarcie Umowy Sprzedaży następuje z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail o treści: „Zamówienie zostało przekazane do realizacji”.

4.7 Złożone Zamówienia widoczne są w zakładce „historia zamówień” dla Klientów posiadających Konto.

4.8 Klient może zmodyfikować lub anulować Zamówienie do czasu jego realizacji kontaktując się z obsługą Sklepu.

5. Wymagania techniczne

5.1 Korzystanie ze Sklepu możliwe jest pod warunkiem, że System teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, spełnia następujące minimalne wymagania techniczne:

  • Komputer lub podobne urządzenie z dostępem do Internetu i przeglądarką internetową (np. Internet Explorer 11+, Mozilla Firefox 20+, Chrome 40+, Safari 8+)
  • W przeglądarce internetowej włączona obsługa JavaScript i dozwolone pliki cookies
  • Aktywny adres e-mail

6. Obowiązki Klienta

6.1 Klient powinien korzystać ze Sklepu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i OWU. Zabrania się:

  • Dostarczania treści o charakterze bezprawnym (np. treści naruszających dobra osobiste lub inne prawa osób trzecich)
  • Korzystania ze Sklepu w sposób zakłócający jego funkcjonowanie
  • Podawaj nieprawdziwe dane osobowe lub naruszaj prawa osób trzecich

7. Reklamacje

7.1 Reklamacje związane z korzystaniem z Usług Sklepu można składać pisemnie na adres: ul. W. Jagiełły 3, 98-200 Sieradz lub pocztą elektroniczną na adres: shop@majesticboards.com

7.2 Usługodawca rozpatruje reklamacje w terminie nie dłuższym niż 14 dni. Odpowiedź na reklamację udzielana będzie w formie wskazanej przez Klienta (w formie pisemnej lub elektronicznej).

8. Dane osobowe

8.1 Usługodawca przetwarza Dane Osobowe zgodnie z RODO i UŚUDE. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania Danych Osobowych znajdują się w Polityce Prywatności.

8.2 Usługodawca zapewnia bezpieczeństwo przetwarzanych Danych Osobowych oraz wdrożył środki zapobiegające nieuprawnionemu dostępowi i modyfikacji.

8.3 Podanie Danych Osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do korzystania z Usług.

9. Postanowienia końcowe

9.1 Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie Klientowi istotnych postanowień Umowy Sprzedaży następuje poprzez przesłanie na podany adres poczty elektronicznej potwierdzenia złożenia Zamówienia oraz doręczenie wraz z przesyłką paragonu fiskalnego lub faktury VAT.

9.2 Klient może uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odnośnika zamieszczonego na stronie Sklepu. Klientowi przysługuje także prawo do pobrania i wydrukowania TCU.

9.3 W sprawach nieuregulowanych w OWU mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o Prawach Konsumenta.

9.4 Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie nie później niż w terminie 14 dni od dnia ich udostępnienia na stronie internetowej Sklepu.

Załącznik nr 1 - Prawo odstąpienia od umowy

Prawo odstąpienia od umowy:

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Okres odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Ty lub wskazana przez Ciebie osoba trzecia inna niż przewoźnik wejdzie w fizyczne posiadanie towaru.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia przesłanego na adres:

Majestic Boards, ul. W. Jagiełły 3, 98-200 Sieradz, Polska
E-mail: shop@majesticboards.com

Konsekwencje odstąpienia od umowy:

W przypadku odstąpienia od umowy zwrócimy otrzymaną od Ciebie wpłatę nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Twojej decyzji o odstąpieniu. Ponoszą Państwo bezpośrednie koszty zwrotu towaru.